GYSZT közgyűlés 2020

Meghívó

2020. szeptember 24-én tartja évi rendes közgyűlését a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács.

 

M E G H Í V Ó

 

Tisztelettel meghívom a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács (székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 44.) a (Covid-19 okozta járványügyi helyzet miatt elhalasztott) évi rendes Közgyűlésére, amelyet

2020. szeptember 24-én, csütörtökön 10.00 órakor tartunk.

Helyszín: NAK Oktatási Központ

2230 Dunaharaszti, Boróka utca 3.

Az Közgyűlést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gyógynövény alosztály alosztályülése követi.

 

Napirendi pontok:

  1. Beszámoló a 2019. évi szakmai tevékenységről
  2. a 2019. évi beszámoló – ezen belül az elnöknek a GYSZT vagyoni helyzetéről szóló jelentés – megvitatása,
  3. A felügyelőbiztos beszámolója a GYSZT 2019. évi tevékenységéről
  4. Határozathozatal a GYSZT 2019. évi tevékenységének elfogadásáról és a 2019. évi beszámoló elfogadása
  5. A 2020. évi szakmai munkaprogram elfogadása
  6. A 2020. évi költségvetés elfogadása
  7. Alapszabály módosítása, egységes szerkezetbe foglalása
  8. Az elnök, az Elnökség tagjai és a Felügyelőbizottság megválasztása
  9. Egyebek

 

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések szövege a GYSZT székhelyén tekinthető meg és olvasható a GYSZT hivatalos honlapján, legkésőbb a Közgyűlés tervezett időpontját megelőző 5. napon.

 

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést ugyanezen a helyen változatlan napirenddel 11.00 órakor tartjuk (megismételt Közgyűlés). Figyelemmel az Alapszabály vonatkozó rendelkezésére a megismételt Közgyűlés a Közgyűlés napirendjében felsorolt kérdésekben a megjelent (illetve képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

 

A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul, vagy ha a napirendet kiegészítik.

 

A közgyűlési meghívó közzétételétől számított 5 napon belül a tagok az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint a fele (50% + 1 fő) személyesen vagy képviselője (meghatalmazottja) útján megjelent. Amennyiben a megjelenésében akadályoztatva van, kérem, hogy szíveskedjék meghatalmazással gondoskodni a Közgyűlésen való képviseletéről. Abban az esetben, ha a képviselő az általa képviselt szervezetnek, gazdasági társaságnak nem önálló aláírási joggal rendelkező személye, úgy részére aláírási joggal rendelkező személy meghatalmazása szükséges, melyet két tanúval kell aláíratni. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Meghatalmazás adható a GYSZT másik tagjának is, egy tag legfeljebb másik három tagot képviselhet a Közgyűlésen.

 

Kérem szíves visszajelzését, hogy megjelenésére számíthatunk-e.

 

Budapest, 2020. szeptember 09.

                                                                                                                      Tisztelettel:

 

                                                                                                                      Czirbus Zoltán s.k.

         elnök